Hafa samband

http://almannavarnir.is/default.asp?cat_id=102

 

http://almannavarnir.is/default.asp?cat_id=116

 

http://almannavarnir.is/upload/files/31032008_influensa_áætlun_utgafa_1.pdf